Järjestä mieskaveritoimintaa

Mieskaveritoiminnan kaveriksi lapselle -rollup.Mieskaveritoiminnan voi käynnistää kunta, kaupunki, yhdistys, seurakunta tai muu taho yksin tai yhteistyössä. Aloittaminen ei maksa mitään, mutta vaatii tietyt taloudelliset resurssit. Mieskaveritoimintaa järjestävät tahot saavat koulutusta ja kuuluvat yhteistyöverkostoon, jonka avulla toimintaa kehitetään ja pidetään korkeaa laatua yllä.

Mieskaverit on rekisteröity tavaramerkki. Mieskaveritoiminta on alkanut Helsingissä vuonna 1992 ja sen toimintatavat ovat kehittyneet Pienperheyhdistyksessä. Mieskaveritoiminta on tunnettu ja vakiintunut toimintatapa, jossa miehet ja lapset tutustuvat toisiinsa ja saavat tärkeän uuden ihmissuhteen.

Mieskaveritoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka asuvat äitinsä kanssa ja joilla ei ole läheistä kontaktia isään tai muihin aikuisiin miehiin. Mieskaverin ja lapsen suhde käynnistyy aina lapsen äidin aloitteesta (ei esimerkiksi sosiaalityöntekijän tms. hakemuksen perusteella). Mieskaveritoiminta ei perustu auttamiseen – se on vastavuoroinen kaveruussuhde, jossa aikuisella on aikuisen vastuu.

Mieskaveritoimintaa järjestävän tahon tehtävät

 • Riittävien toimintaresurssien varmistaminen toiminnan pitkäkestoisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi (työntekijän palkka ja tukeminen tehtävässään, toimitilat, tarvikkeet, työnohjaus, resurssit yhteisen toiminnan järjestämiseen mieskavereille ja lapsille).
 • Varmistaminen, että toiminta toteutuu yhteistoimintasopimuksen ja toimintaperiaatteiden puitteissa
 • Laaja yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa sekä muiden mieskaveritoimintaa järjestävien tahojen kanssa
 • Yhteydenpito Pienperheyhdistykseen, osallistuminen koulutuksiin ja yhteisiin palavereihin
 • Osallistuminen mieskaverikurssille ennen toiminnan aloittamista
 • Kontaktien luominen tahoihin, joista äidit ja pikkukaverit tulevat toimintaan mukaan
 • Äitien perehdyttäminen mieskaveritoimintaan
 • Mieskavereiden rekrytointi, kouluttaminen koulutusrungon mukaisesti ja taustojen tarkistaminen
 • Mieskavereiden ja lasten yhdistäminen toisiinsa ja seuranta
 • Yhteydenpito mieskavereihin ja lasten äiteihin
 • Retkien ja muiden tapaamisten järjestäminen mieskavereille ja pikkukavereille
 • Työnohjauksellisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen mieskavereille
 • Ilmoittaminen heti mahdollisista mieskaveritoimintaa koskevista muutoksista Pienperheyhdistys ry:lle
 • Avun pyytäminen Pienperheyhdistys ry:ltä ongelmien ilmetessä
 • Tulevista kursseista ja tapahtumista tiedottaminen mieskaverit.fi -sivun ylläpitäjälle

Mitä Pienperheyhdistys tarjoaa Mieskaveritoiminnan järjestäjille?

 • Valmiin toimintamallin
 • Perehdytyksen Mieskaveritoiminnan aloittamiseen, sisältäen osallistumisen mieskaverikurssille
 • Perehdytyskansion: valmiit koulutusmateriaalit ja esitteet, koulutusrungon, hakuohjeen äideille ja mallit lehti-ilmoituksista, mainoksista ja tiedotteista
 • Tukea tiedotukseen ja viestintään
 • Yhteistyöverkoston
 • Vuosittain koulutusta ja tapaamisia mieskaveritoiminnan ohjaajille
 • Oikeuden kutsua toimintaa Mieskaveritoiminnaksi ja käyttää Mieskaverit -logoa ja ohjeet niiden käyttämisestä
 • Tiedotusta Mieskaverit.fi -sivuston kautta paikallisesta toiminnasta

*****
Lisää aikuisuutta lapsille – lisää lapsuutta aikuisille.

Mieskaveritoiminnan periaatteet on tarkoitettu Pienperheyhdistyksen kumppaneina toimivien järjestöjen/organisaatioiden käyttöön varmistamaan mieskaveritoiminnan toteutumista saman sisältöisenä jokaiselle mieskaverille ja pikkukaverille.